יוני 2015

המשק הישראלי צמח ברבעון הראשון של 5102 עפ"י אומדן שני ב- 5.0% )במונחים שנתיים( לעומת 

5.2% באומדן הקודם.

מדד המחירים לצרכן עלה ב- 1.5% בחודש מאי. קצב האינפלציה ב- 05 החודשים האחרונים היה מינוס 

1.0% , עלייה לעומת מינוס 0% לפני חודשיים.

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 1.0% בלבד, אולם נאומה של נגידת בנק ישראל 

ותחזית חטיבת המחקר של הבנק טלטלו את השווקים. נגידת בנק ישראל קרנית פלוג הודיעה, במסיבת

עיתונאים ראשונה מסוגה, כי "פחתה ההסתברות שנידרש לשימוש בכלים בלתי קונבנציונליים", דהיינו

שימוש בריבית שלילית והרחבה כמותית. כמו כן מחלקת המחקר מעריכה כי האינפלציה בסוף שנת 5102

. תעמוד על 5% והריבית תעמוד של 0.52%

שווקי המניות- בחודש יוני נרשמה מגמה שלילית. מדד ת"א 52 ירד בכ- 5.2% עם זאת המדד השלים 

ירד בכ 5%- , ובאירופה מדד S &P 211 עלייה של 05.2% מתחילת השנה. מדד המניות האמריקאי

. היורוסטוקס 211 האירופי ירד בכ 0.2%-

האפיק הממשלתי- עקומי התשואות הממשלתיים המשיכו במגמה של עליית תשואות בעקבות עליית 

תשואות חדה בעולם ונאומה של הנגידה בשים לב לעליית התשואות החדה בחלק הארוך של עקומי

. התשואות. בסיכום חודשי מדד אג"ח ממשלתי כללי ירד בכ- 2%

ומה עוד ?

המשבר הכלכלי ביוון

אי תשלום החובות לקרן המטבע הבינלאומי, סגירת הבנקים היוונים וסיום תוכנית החילוץ השניה החריפו

בסוף חודש יוני את המשבר ביוון ואת האפשרות כי יוון תצא מגוש היורו.

יחד עם זאת, תגובת השווקים הפיננסים להחרפת המשבר היתה מתונה יחסית, בעיקר על רקע הבטחת

כי ישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו כדי להגביל את האפקט , ECB - הבנק המרכזי של גוש היורו, ה

האפשרי של יציאה של מדינות נוספות מגוש היורו.

?TOP FINANCE - ומה ב

מבחר מסלולים בעלי מדיניות השקעה שונות ומגוונות,

הניתנים לשילוב באותה הפוליסה בהתאם לצרכי

הלקוח בהתאמה מרבית.

חלק ממסלולי ההשקעה עומדים תחת פיקוח הלכתי

)אג"ח ממשלתי שקלי, אג"ח ממשלתי צמוד וכהלכה(.

4 מסלולי השקעה באפיק שקלי ובאפיק צמוד מדד:

אג"ח ממשלתי שקלי שקלים

אג"ח ממשלתי צמוד מדד צמוד מדד

3 מסלולי השקעה עם חשיפה למניות/מט"ח וחו"ל :

מניות מט"ח מניות חו"ל

מסלול כללי בו הנכסים יושקעו במגוון רב של אפיקי

השקעה על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה בכפוף

להוראות ההסדר התחיקתי.

בחודש מאי 5102 החשיפה למניות בישראל במסלול זה

עמדה על 02.10% והחשיפה למניות חו"ל עמדה על

, 05.22% , החשיפה לאג"ח קונצרני סחיר 05.52%

לאג"ח קונצרני לא סחיר 2.20% , לאג"ח ממשלתי

. 00.88% ולהלוואות 5.51%

מדד תשואה מתחילת שנה

ועד לתאריך 51.6.02

12.55% ת"א 52

10.04% ת"א 011

0.20% S&P 500

5.30% NASDAQ

11.32% EURO 600

1.67% MSCI EM

1.53% MSCI WORLD

מק"מ 0.10%

אג"ח ממשלתי שקלי 0.69%

אג"ח ממשלתי צמוד 0.02%

תל בונד שקלי 0.76%

אג"ח קונצרני צמוד 0.49%

אג"ח קונצרני מט"ח 1.60%

דולר/שקל -3.09%

אירו/שקל -10.69%

011 יין/שקל -5.37%

סקירה זו מיועדת לסוכני מנורה מבטחים בלבד. האמור לעיל בסקירה זו מיועד לצורך מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות

ההשקעה או חיסכון בכל מוצר ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. אין בסקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים והערכות המופיעים בטקסט ו/או

בתמונות שבמסמך זה משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במסמך. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה

לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה.