יתרות צבורות בקופות גמל מרכזיות לפיצויים וסוגיות שונות

 

 ביום 06.03.2018 פרסמה רשות המסים מסמך ביחס להארכת תוקף יישום חוזר רשות
המסים מיום 14.06.2017 שעניינו יתרות צבורות בקופות גמל מרכזיות לפיצויים וביחס
לנושאים נוספים.
במסמך ניתנה הארכת תוקף ליישום הוראות חוזר רשות המסים בכל הקשור לסכומים
העודפים. בחוזר רשות המסים מיום 14.06.2017 נקבע כי את בדיקת העודף בקופה
המרכזית לפיצויים וכן את השבת הכספים למעסיקים יש לבצע עד ליום 31.03.2018 אולם
מסמך רשות המסים שפורסם אתמול דוחה את היישום הנ"ל עד ליום 31.03.2019 . מבירור
שערכתי מול רשות המסים יוצא כי הדחייה מתייחסת גם לבדיקת העודף (סכומים עודפים)
בקופה המרכזית לפיצויים וגם להשבת הכספים למעסיקים.
רשות המסים מתכוונת לפרסם בעתיד הקרוב טופס בקשה רשמי למשיכת סכום העודף
מהקופה המרכזית לפיצויים וכן מסמך בקשר לאופן חישוב העודף בקופה המרכזית לפיצויים
שעל המעסיק לחתום ולהעביר לקופה.
במסמך שהופץ אתמול ניתנה גם התייחסות לחוזר אגף שוק ההון שפורסם ביום
03.10.2017 בקשר להעברת כספים מקופות גמל מרכזיות לפיצויים לחשבונות אישיים על-
שם העובדים. במסמך ניתנה הבהרה כי בכל הקשור לבעלי שליטה שהיו מועסקים בחברה
ביום 31.12.2007 , ניתן לבצע העברה כאמור ובלבד שהמשכורת המרבית לצורך חישוב
החוסר הנדרש להעברה לא תעלה על 12,230 ₪ לכל שנת עבודה בחברה.
חוזר לקוחות 255
2
מבירור שערכתי מול רשות המסים יוצא כי בכל מקרה את השלמת החסרים לעובדי 2007
על- ידי ניוד כספים מקופות גמל מרכזיות לפיצויים לחשבונות אישיים על- שם העובדים יש
לעשות לגבי כלל עובדי 2007 אצל אותו המעסיק ולא באופן סלקטיבי לעובדים נבחרים ובטח
לא רק לבעלי שליטה.
עוד הובהר לי כי אם בקופה המרכזית לפיצויים אין מספיק צבירה כדי להשלים את חבות
הפיצויים לעובדי 2007 , יש להעביר באופן יחסי לכל עובדי 2007 עד למימוש מלוא הסכום
שנצבר בקופה לעובדי 2007 (ולא להעביר לחלק מהעובדים את מלוא החוסר ואילו לחלק
מהעובדים לא להעביר דבר). היחס להעברה יחושב בהתאם ליחס בין חוסר הפיצויים לכל
. עובד 2007 לבין סך חוסר הפיצויים לכלל עובדי 2007
לבסוף הובהר לי כי כל עוד לא נאמר אחרת, אין כל מניעה להשלים חסרים לעובדי 2007 על-
ידי ניוד כספים מקופות גמל מרכזיות לפיצויים לחשבונות אישיים על- שם העובדים גם אם
שכרם המבוטח שבגינו נדרשת השלמת פיצויים עולה על 32,800 ₪ לחודש, זאת ללא כל
זקיפת שווי שכר וללא ניכוי מס במקור (בניגוד למצב שהיה חל אילו השלמת החסרים היתה
נעשית ישירות באמצעות המעסיק). יודגש כי בכל מקרה השלמת חסרים לבעלי שליטה שהיו
מועסקים בחברה ביום 31.12.2007 בצורה זו ניתנת לביצוע ובלבד שהמשכורת המרבית
לצורך חישוב החוסר הנדרש להעברה לא תעלה על 12,230 ₪ לכל שנת עבודה בחברה.