תיזה אהוד כץ - הקשר בין משתני רקע אישיים וידע בתחום הפנסיה לבין מידת הנכונות של עובדים להפריש לטובת חסכון פנסיוני

 

על רקע הגידול באוכלוסיית הזקנים, הן במונחי מספרם המוחלט, והן בשיעור היחסי בכלל האוכלוסייה; ולאור המעבר ממסגרת המבוססת על פנסיות תקציביות והסתדרותיות, שהבטיחו שיעורי תחלופה נדיבים יחסית, למסגרות פנסיוניות חדשות המובילות לשיעורי תחלופה נמוכים בהרבה; המחקר הנוכחי מבקש לבחון שאלה נקודתית אך משמעותית: מהי מידת הנכונות של עובדים לחסוך לפנסיה לזקנה. במסגרת זו, גם נבחנו שאלות משנה ביחס לקשרים בין משתני רקע אישיים ותעסוקתיים לבין נכונות זו וכן היחס שבין רמת הידע שלהם אודות פנסיה למידת הנכונות שלהם להפריש לפנסיה.

שיטת המחקר הייתה כמותנית, והתבססה על סקר טלפוני של מדגם הסתברותי מייצג של 502 מבוגרים ישראליים דוברי עברית בגילאי עבודה. כלי המחקר היה שאלון מובנה וסגור אשר התבסס על שלושה חלקים: בחלק הראשון נשאלו שאלות סוציו דמוגרפיות, בחלק השני נשאלו שאלות ידע בתחום הפנסיה, ובחלק האחרון נשאלו שתי שאלות ספציפיות ביחס לנכונות להפריש לפנסיה: האחת בחנה את מידת הנכונות במונחים של שיעור הפרשה באחוזים; והשנייה שאלה את מידת הנכונות במונחים של שיעור הפרשה במונחים ראליים.

הממצאים העיקריים של המחקר מצאו כי קיים קשר חיובי בין רמת השכלה, רמת הידע אודות הפנסיה מידת הנכונות לחסוך לפנסיה. המשתנה שהשפיע במידה הרבה ביותר על הנכונות להפריש לפנסיה הייתה ההכנסה. בנוסף, ממצאי המחקר אוששו ממצאים קודמים ביחס לידע שקיים לעובדים בתחום הפנסיה באופן שמצאו כי באופן כללי רמת הידע בתחום זה היא מועטה. מרבית המרואיינים מודאגים מכך שכספי הפנסיה לא יספיקו להם בזקנה, וכי הם מעוניינים להיות מעורבים יותר בחסכון הפנסיוני.

ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על הצורך בהמשך העמקת והעשרת המחקר בכל הנוגע לנכונות להפריש לפנסיה. מחקרי המשך ראוי להם להתמקד במסגרות תאורטיות שחורגות מעבר למשתנים התיאוריים על מנת להבין טוב יותר לא רק מי מוכן להפריש יותר או פחות, אלא למה.

 

מצורף אליכם קישור להורדה וצפייה: https://f2h.io/upload/upload.php#0

 

בכל שאלה אנחנו תמיד פה בשבילכם 02-5666081