הסעיף הסודי בפנסיה לילדים עם צרכים מיוחדים:

 

 

למי ולמה זה בעיקר רלוונטי?

שכיר או עצמאי
קרן פנסיה חדשה בעיקר (לא מנהלים, לא גמל, כן וותיקה ותקציבית)
 

 האם יש הבדלים בין קרנות הפנסיה?


•החל מ 6.2018 נקבע תקנון תיקני לכל קרנות הפנסיה החדשות
•בכל קרן ישנם מגוון מסלולי ביטוח שנבדלים זה מזה
•בכל קרן מספר מסלולי השקעה שנבדלים זה מזה
•יש קרנות עם מסלולים מיוחדים שאין באחרות

 

מתי זכאים לקצבת שאירים ?
קרן פנסיה במקרה פטירה
משלמת קודם כל לשאירים
שאירים זו הגדרה –
שנמצאת בתקנון הקרן

 

ההגדרה הבסיסית היא : 

אלמנ/ה 60% לכל ימי חייהם
ילדים עד גיל 21 - 40%

 

אז מה היא הגדרת בן מוגבל?
בן עם מוגבלות
ילדו של עמית מבוטח, שהמוסד לביטוח לאומי הכיר לראשונה
בזכאותו לקצבת נכות כללית בהתאם לפרק ט' בחוק הביטוח
הלאומי (להלן - קצבת נכות כללית) לאחר מועד הצטרפותו של
אותו עמית לקרן אך בטרם הגיעו של הבן לגיל 21 ,ובלבד שאינו
מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו במועד פטירת
העמית או הפנסיונר וכל עוד אינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו
הכנסה כדי מחייתו כאמור. לעניין זה לא יראו כהכנסה כדי
מחייתו קצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי או קצבת
זקנה של המוסד לביטוח לאומי.

 

אז מה ראינו לגבי קרנות פנסיה חדשות?
אם קודם הייתי מבוטח
בקרן פנסיה
ולאחר מכן נולד או הוגדר הבן
כמוגבל לפני גיל 21
זו הגדרת בן עם מוגבלות


מה חשוב לזכור ?
אם אני נמצא במצב לעיל אסור לי לעבור קרן פנסיה אף פעם!!! –
מעבר מבטל את ההגדרה


אלו עוד מצבים יש ?

•נמצא בביטוח מנהלים/קופת גמל –חלק מהשכר או כולו
•ילד שהפך מוגבל , ואז הצטרף ההורה לקרן פנסיה
•ילד שהפך מוגבל מעל גיל 21
•עברתי בטעות קרן פנסיה בלי להיות מודע לתקנות

 

אז מה ניתן לעשות אם לא נופל בהגדרת בן מוגבל?

לבחור במסלול ביטוח בן נבחר עם מוגבלות.

 

מה ההגדרה שלו?

בן נבחר עם מוגבלות
ילדו של עמית מבוטח, שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו במועד פטירת
העמית או הפנסיונר וכל עוד אינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו כאמור, והעמית
המבוטח או הפנסיונר רכש בשלו זכות לקצבה. לעניין זה לא יראו כהכנסה כדי מחייתו קצבת נכות
כללית של המוסד לביטוח לאומי או קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי;

קיים רק אצל:
מגדל, פניקס, דש מיטב,
אלטשולר שחם.

 

 היקף הכיסוי ואופן מתן הכיסוי לבן נבחר עם מוגבלות קרנות פנסיה חדשות

 מגדל מקפת-
הכיסוי ניתן במסגרת מסלול ביטוח ייעודי לבן נבחר עם מוגבלות בלבד.
שיעור הקצבת לאלמן - 40% מתוך הקצבה הבסיסית לשאירים.
לבן נבחר עם מוגבלות - 30% מתוך הקצבה הבסיסית לשאירים
במקרה והוא יתום יחיד - 40% עד הגיעו לגיל 21 ולאחר מכן 30% .
בהיעדר אלמן )במועד פטירת העמית( - 100% עד הגיעו לגיל 21 ולאחר מכן 30%

 

 הפניקס פנסיה-
הכיסוי ניתן במסגרת כל מסלולי ביטוח.
העמית בוחר בכיסוי לבן נבחר עם מוגבלות בלבד.
האלמנה זכאית ל- 30% מתוך הקצבה הבסיסית לשאירים.
היתומים זכאים לאותה הקצבה לה היו זכאים בהיעדר כיסוי לבן נבחר עם מוגבלות.

 

איילון מיטב פנסיה-
הכיסוי ניתן במסגרת כל מסלולי ביטוח.
העמית קובע את שיעור הכיסוי לבן הנבחר עם המוגבלות כ- 10% , 20% , 30% או 40%
מתוך הקצבה הבסיסית לשאירים.
השיעור הנבחר ישמש לחישוב הקצבה בעבור כל הבנים הנבחרים עם מוגבלות בחלקים
שווים.
השיעור בעבור האלמן יהא 70% , בקיזוז השיעור אשר יירכש לכל הבנים הנבחרים עם
המוגבלות.

 

אלטשולר שחם פנסיה-
הכיסוי ניתן במסגרת כל מסלולי ביטוח, למעט במסלול ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי בשיעור
של 85% לאלמן (מסלול ישן המיועד לניוד מקרנות אחרות).
העמית קובע את שיעור הכיסוי לבן נבחר עם מוגבלות על חשבון קצבת האלמן ועד ל- 67% ממנה.

 

מה קורה לאחר פרישה?

 קצבת שאירי פנסיונר לבן נבחר עם מוגבלות קרנות פנסיה חדשות
בכל ארבעת הקרנות בהן קיים כיסוי לקצבת שאירי עמית מבוטח
בעבור בן נבחר עם מוגבלות, ובנוסף לכך גם בקרן הפנסיה הראל
גילעד,ניתן לקבוע במועד פרישת העמית לקצבת הזקנה, כי חלק
מקצבת הזקנה תשולם לבן הנבחר עם המוגבלות לאחר פטירתו של
העמית (שהחל לקבל קצבת זקנה).

 

 קיים רק אצל:
מגדל, פניקס, דש מיטב,
אלטשולר שחם.

 

דגשים לסיכום:

 

קצבה לכל החיים במקרה פטירה לבן מוגבל


הכיסוי בו דנו מתייחס רק לכיסוי הקיים בקרן פנסיה חדשה מקיפה.


עמית מבוטח נדרש לבחון האם הצטרף לקרן הפנסיה ,ורק לאחר מכן הוגדר ילדו
כמוגבל לפני גיל 21 - אם זה המצב אין לבצע ניוד מהקרן!!!


בן נבחר עם מוגבלות – אינו כיסוי אוטומטי ויש לבחור אותו


בן נבחר עם מוגבלות –ניתן לבחור בכל עת ובכל גיל –זה כיסוי מתוך שאירי האלמ/נה

בן נבחר עם מוגבלות – לפני פרישה ואחרי פרישה קיים רק ב- 4 קרנות פנסיה

בן נבחר עם מוגבלות – הכיסוי שונה בין הקרנות ויש לבחון זאת בעת ההצטרפות

יש פתרונות לבן מוגבל (לא בן נבחר) גם בקרנות הפנסיה הוותיקות ופנסיה
תקציבית

 

אז מה עושים מחר בבוקר?


מודעות והבנה- קודם כל מבינים שהתחום מורכב וסבוך, זו אחריותנו כבעלי
מקצוע בענף לשלוט ולהכיר את הנושא

עוזרים להפיץ את הבשורה ומעדכנים לקוחות והורים

שואלים לפני כל ניוד פנסיה מה מצב בריאות הילדים

שואלים לפני כל יציאה לפנסיה מה מצב הילדים.

 

 

 

* נכתב ע"י שחר שמאי - ארביטראז' פירמת שותפים לניהול פיננסי.