היערכות לקראת תום שנת המס 2022:

 

 

 הטבות מס לעמית מוטב – קופות גמל לקצבה


עצמאי
פרמיה לניכוי בשיעור 11% מהכנסה חייבת עד 8,900 ₪ לחודש (רובד ראשון). 
פרמיה לניכוי בשיעור 11% מהכנסה חייבת נוספת עד 8,900 ₪ לחודש (רובד שני). 
פרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5% מהכנסה חייבת עד 17,800 ₪ לחודש ( 5.5% אם קיימת 
הכנסה חייבת מעסק/משלח-יד ולא קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה).


שכיר
פרמיה לניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת ע ד 8,900 ₪ לחודש בניכוי משכורת 
מבוטחת (רובד ראשון).
פרמיה לניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת נוספת בגובה הה פרש בין סך המשכורת עד 22,250 ₪ לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת/ 8,900 ₪ לחודש אך לא יותר מ- 8,900 ₪ לחודש (רובד שני).
פרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5% ממשכורת לא מבוטחת עד משכורת בסך 17,800 ₪ לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/ 8,900 ₪ לחודש.
הערה: כדי ליהנות מניכוי בגין הרובד השני יש להפקיד תחילה לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק כדי להיחשב לעמית מוטב. יודגש כי הטבת המס בגין הרובד השני לא תינתן בגין הסכומים שהפכו את העמית לעמית מוטב כאמור לעיל.


עצמאי + שכיר
כדי לפשט את החישוב יש להתייחס להכנסה כעצמאי (כגון מעסק/משלח-יד) כאל הכנסה ממשכורת לא מבוטחת שהרי ההכנסה כעצמאי אינה מבוטחת על-ידי מעסיק כלשהו. בצורת חישוב זו ניתן לקבל עמית שהוא לכאורה רק שכיר שיש לו משכורת מבוטחת ומשכורת לא מבוטחת ולפעול לפי כל הכללים שתוארו לעיל.


קרנות השתלמות


עצמאי
הניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח-יד בלבד.
הניכוי הנו בשיעור 4.5% מההכנסה הקובעת.
הכנסה קובעת – הכנסה חייבת מעסק/משלח-יד עד 270,000 ₪ לשנה.
תקרת הפקדה מוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס
18,960 ₪ לשנה ללא קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח-יד.


שכיר
השכר המרבי ללא חיוב במס במועד ההפקדה – 15,712 ₪ לחודש.
חלק המעסיק – 7.5% .
חלק העובד – לפחות 1/3 אך אין מניעה מעבר לכך (מקובל 2.5%).
תקרת הפקדה מוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס
חלק המעסיק – 7.5%
חלק העובד – 2.5%
השכר המרבי – 15,712 ₪ לחודש.


עצמאי + שכיר
הניכוי הנו בשיעור 4.5% מסכום התקרה.
סכום התקרה – הנמוך מבין :
הכנסה חייבת מעסק/משלח-יד עד 270,000 ₪ לשנה. 
270,000 ₪ לשנה בניכוי המשכורת השנתית שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות 
לשכירים על-ידי העובד ומעסיקו (עד לתקרת משכורת שנתית שהפקדת המעסיק בגינה
פטורה ממס בסך 188,544 ש"ח).
תקרת הפקדה מוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס
צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.


אבדן כושר עבודה
ההוצאה המותרת בניכוי בגין רכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור 3.5% מהכנסה חייבת עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (פרמיה מרבית בסך 923 ₪ לחודש).
יודגש כי פרמיה זו הנה בנוסף לפרמיה בשיעור 16% מהכנסה חייבת עד 17,800 ₪ לחודש אותה יכול עצמאי להפקיד בקופות גמל לקצבה וליהנות מהטבות מס.
הסכום המרבי אותו רשאי המעסיק להפקיד למרכיב התגמולים ולאבדן כושר עבודה גם 
יחד מבלי שהעובד יחויב במס במועד ההפקדה הנו 7.5% משכר עד 2.5 פעמים השכר
הממוצע במשק (פרמיה מרבית בסך 1,978 ₪ לחודש). דהיינו הפרמיה כוללת גם הפקדה למרכיב התגמולים וגם הפקדה לרכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

ניכוי הוצאות סוציאליות
תשלומים סוציאליים המתייחסים למשכורת דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס ובלבד שיועברו לקופת הגמל של העובד עד לסוף חודש ינואר של שנת המס העוקבת.
משכך כדי שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס הנוכחית (2022) יש לוודא שהפרשות אלה יועברו לקופת הגמל של העובד עד לסוף חודש ינואר של שנת המס העוקבת (2023).


בעלי שליטה
1. ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה למרכיב הפיצויים – עד 12,640 ₪ לשנה - 1,053 ₪ לחודש. 
2. על-אף האמור בסעיף 1 לעיל הפקדה למרכיב הפיצויים בשל שכר העולה על 34,900 ש"ח לחודש חייבת במס כמשכורת כבר במועד ההפקדה. משכך בכל מקרה של הפקדה העולה על התקרה האמורה והגוררת חיוב במס כמשכורת ההוצאה תותר בניכוי לחברה.
3. ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה בקרן השתלמות – עד 4.5% משכר שנתי 188,544 ₪ (עד 15,712 ₪ לחודש).
4. ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה למרכיב התגמולים:
4.1 . לא מוטלת מגבלה להוצאה זו ומשכך ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין בעל
שליטה תהא כמו כל שכיר אחר שאינו בעל שליטה.
4.2 . החברה יכולה להפקיד עד 7.5% משכר עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (פרמיה מרבית בסך 1,978 ₪ לחודש) מבלי שבעל השליטה יחויב במס במועד ההפקדה ומנגד רשאית לדרוש את מלוא הסכום שהופקד על-ידה כהוצאה מותרת בניכוי.
4.3 . יובהר כי ההפקדה בשיעור 7.5% כוללת גם את הסכום ששימש את החברה לצורך
רכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה עבור בעל השליטה.
5. ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין קצ בה שתש ולם לבעל שליטה לאחר פרישתו
מהחברה או לקרובו (לאחר פטירתו חלילה) מוגבלת לקצבה בגו בה משכורתו הממוצעת
בכל תקופת העבודה * 1.5% * הוותק (בשנים).
פרישה מעבוד המעסיק שמתכוון לשלם לעובד מענק פרישה במזומן יכול לדחות במעט את מועד תשלומו (בהסכמה עם העובד כמובן) ולהעבירו בתחילת שנת המס 2023 כדי שאירוע המס לגביו יחול בשנת המס 2023 . אם המעסיק מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה אין מניעה כי ידרוש הוצאה זו. כבר בשנת המס 2022 על- אף העובדה שהתשלום יבוצע בפועל בשנת המס 2023.


פוליסות פרט
1. סעיף 125 ד(ג) לפקודה קובע כי אם יחיד או בן -זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה (67  שנים) וביום 01.01.2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה 13,800 ₪ לשנה.
2. אם גם היחיד וגם בן-זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה וביום 01.01.2003 מלאו לשניהם לפחות 55 שנים הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה 16,920 ₪ לשנה.
3. ככל הידוע לנו עמדת רשות המסים הנה שהטבות מס א לה יוענקו גם לילידי 1948.
4. לעניין דיני המס פוליסת פרט נחשבת לתוכנית חיסכון והרווחים הנצברים בה נחשבים להכנסה מריבית ולפיכך הם זכאים לפטור ממס האמור לעיל. בשל העובדה שחבות המס על רווחים בפוליסת פרט מתגבשת רק במועד המשיכה קיים חשש שלא כל הפטור ממס המגיע לפי חוק ינוצל כהלכה מכיוון שבמועד המשיכה יש לשלם מס על סך הרווחים שנצברו בפוליסה ממועד הפקתה ועד למועד משיכתה ואילו הפטור ממס שניתן מתייחס לשנה אחת בלבד היא שנת המשיכה.
5. לאור האמור לעיל יש לשקול "משיכה רעיונית" של הפוליסה בסוף שנת המס 2022
והפקדתה מחדש כדי "לייצר" הכנסה מריבית בשנת המס 2022 שתהא זכאית לפטור ממס האמור לעיל (מומלץ לבחון סוגיה זו מול חברת הביטוח). משיכה כאמור מתבצעת לאחר הגשת בקשה מיוחדת לחברת הביטוח כאשר חברת הביטוח מבצעת פעולת משיכה
רישומית ומנכה מהחיסכון הצבור את המס בגין הרווחים שנצברו בפוליסה באותה שנה.
יתרת החיסכון ממשיכה להתנהל באותו מסלול השקעה בו הייתה לפני בקשת המשיכה
הרעיונית והיא נקייה ממס ש הרי כל המסים נוכו והועברו לרשות המסים.
6. כדי ליהנות מהטבת מס זו על הנישום להגיש דו"ח שנתי לפקיד השומה כדי לקבל את החזר המס שנוכה עד לתקרה הקבועה בחוק. לצורך כך יש לקבל מחברת הביטוח אישור על הרווחים "שנמשכו" מפוליסת הפרט בשנת המס 2022 וכן מהו המס שנוכה בגינם (בדומה לטופס 867 המופק ללקוחות הבנקים).


הפקדה לפיצויים
1. השכר המרבי להפקדה ללא חיוב במס במועד ההפקדה – 34,900 ₪ לחודש.
2. תקרת ההפקדה ה פטורה ממס – 8.33% * הנמוך מבין שכר העובד לבין 34,900 ₪ לחודש.
3. בכל מקרה בו הייתה חריגה מהתקרה הפטורה ממס והעובד חויב במס במועד ההפקדה על המעסיק לצרף נספח לטופס 161 המפרט את הסכומים שהופקדו ושחויבו ב מס במועד ההפקדה, על בסיס חודשי, החל מינואר 2017 . הנספח יאפשר לעובד לבקש מפקיד השומה למשוך את הסכומים שכבר מוסו בפטור ממס.
4. אציין שפקידי השומה לא מאשרים רצף קצבה על סכום הפיצויים שחויב במס במועד
ההפקדה אלא משיכה פטורה ממס בלבד אולם העמית רשאי לבחור את דרך המשיכה
המועדפת עליו – כהון פטור ממס (בניכוי מס בשיעור 15% על הרווח הנומינאלי שנצבר
בגינו) או כקצבה מוכרת פטורה ממס ללא תקרה.
5. החיוב במס במועד ההפקדה לא יחול על הפקדות ב קרן ותיקה. מי שיש לו הפקדות גם בקרן ותיקה וגם בקופת גמל לקצבה – יש לקחת לגביו תחילה את ההפקדות בקרן הוותיקה ורק לאחר מכן את ההפקדות בקופת הגמל לקצבה באופן שתיזקף לו הכנסה בגובה ההפרש שבין מלוא הסכום שהופקד למרכיב הפיצויים (קרן ותיקה + קופת גמל לקצבה) לבין הגבוה מבין סכום התקרה לבין הסכום שהופקד בקרן הוותיקה.
דוגמא:
שכר 50,000 ₪. הפקדות בקרן ותיקה בגין שכר של 25,000 ₪ - 1,500 ₪.

הפקדות בביטוח מנהלים לקצבה בגין שכר של 25,000 ₪ - 2,083 ₪.
פתרון:
סכום התקרה – 2,908 ₪ (8.33% * 34,900).
סך הפקדה לפיצויים – 3,583 ₪ (2,083 + 1,500).
הגבוה מבין סכום התקרה / הסכום שהופקד בקרן הוותיקה – 2,908 ₪ (1,500 < 2,908).
הפקדה חייבת במס – 675 ₪ (3,583 – 2,908).


השלמת פיצויים
1. השלמת פיצויים לעניין דיני המס הנה השלמה לשכר אחרון מבוטח כפול הוותק.
2. השלמת פיצויים פטורה ממס הנה השלמה לשכר אחרון מבוטח עד 34,900 ₪ לחודש כפול הוותק בניכוי סכום הפיצויים הכולל שנצבר לעובד בקופות הגמל שלו (למעט פיצויים שמוסו) כאשר לעניין זה יש לכלול את ערך הפדיון למעסיק כפי שמופיע בטופס 161.
3. השלמת פיצויים כאמור ניתן לייעד לרצף פיצויים או לרצף קצבה והיא אפשרית גם במהלך העבודה וגם במועד הפרישה מהמעסיק.
4. יובהר כי מלוא השלמת הפיצויים מותרת למעסיק כהוצאה למס בשנה בה נעשתה בפועל ואין צורך לפרוס את ההוצאה על-פני 3 שנים כפי שהיה נהוג בעבר.
5. השלמת פיצויים העולה על התקרה הפטורה ממס חייבת במס כבר במועד ההשלמה. בכל הפקדה של סכום חד-פעמי לטובת השלמת פיצויים על המעסיק לצרף דיווח לקופת הגמל בו יפורט אופן חישוב ההשלמה שבוצעה והסכום ששולם בגינו מס.
6. סכומי השלמת פיצויים שחויבו במס בשל חריגה מהתקרה הפטורה ממס ניתנים למשיכה בפטור ממס (בניכוי מס בשיעור 15% על הרווח הנומינאלי שנצבר בגינם) ולחילופין מניבים קצבה מוכרת פטורה ממס ללא תקרה.

 

 

 

 

 

 

 

​נלקח מתוך " חוזר לקוחות 392 - BTAFV התוכנה המתקדמת בשוק לייעוץ בפרישה מבית צביקה משבנק בע"מ "